CHIASE123.XYZ
CHIASE123.XYZ
Tool Mod style soft
Tool này giúp bạn mod lại giao diện soft khi truy cập tập tin ví dụ như (Langeditor.jar). Soft sau khi mod sẽ có giao diện màu tím rất đẹp.
Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)


CHIASE123.XYZ