CHIASE123.XYZ
Tool giúp bạn thêm chức năng auto click vào java online

Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)

Nhập mã phím cài đặt auto
( vd phím gọi nhập là -10 ,danh sách mã phím ở dưới,sau khi mod xong ,giữ phím cài đặt để sử dụng)DANH SÁCH MÃ PHÍM:
Phím chọn giữa : -5
Phím gọi : -10
phím chọn trái : -6
phím chọn phải : -7
phím chuyển lên : -1
phím chuyển xuống : -2
phím chuyển trái : -3
phím chuyển phải : -4
phím số 1 : 49
phím số 2 : 50
phím số 3 : 51
phím số 4 : 52
phím số 5 : 53
phím số 6 : 54
phím số 7 : 55
phím số 8 : 56
phím số 9 : 57
phím số 0 : 48
phím sao (*) : 42
phím # : 35
CHIASE123.XYZ